พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี

จากศาลากลางจังหวัดหลังเก่าที่สร้างขึ้นในกลิ่นอายสถาปัตยกรรมตะวันตกในสมัยรัชกาลที่ 6 สู่การบูรณะ เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำจังหวัดอันเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของอนุชนรุ่นหลัง โดยในปีพ.ศ.2534 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธานเปิด พิพิธภัณฑ์อย่างเป็นทางการ ปัจจุบันนี้เพียงแค่ก้าวเข้าสู่อาณาบริเวณพิพิธภัณฑ์ ทุกคนจะสะดุดตากับ งานประติมากรรมร่วมสมัยที่สะท้อนให้เห็นว่าราชบุรีกำลังเดินหน้าสู่ความเป็นเมืองแห่งศิลปะในอนาคต อย่างไรก็ตามภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ประกอบด้วยพื้นที่จัดแสดง 5 ส่วนด้วยกัน กล่าวคือ
– สภาพทางภูมิศาสตร์และธรรมชาติวิทยาของจังหวัดราชบุรี
– ประวัติศาสตร์และโบราณคดีของราชบุรีจัดแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่พบในจังหวัดราชบุรีเรียงตามลำดับยุคสมัยเริ่มตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์โบราณวัตถุที่โดดเด่นนอกจากพระแสงดาบราชศัสตราประจำมณฑลราชบุรีแล้วยังมีพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเปล่งรัศมีศิลปะขอมแบบบายนเป็น 1 ใน 5 องค์ที่ขุดพบในประเทศไทยซึ่งมีสภาพสมบูรณ์งดงามที่สุด
– เผ่าชนชาติพันธุ์วิทยาของจังหวัดราชบุรีจัดแสดงเรื่องราวชาวจังหวัดราชบุรีที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์ชาวไทยพื้นถิ่นภาคกลางชาวไทยจีนชาวไทย-ยวนชาวไทยมอญชาวไทยกะเหรี่ยงชาวไทยลาวโซ่งชาวไทยลาวเวียงและชาวไทยเขมรลาวเดิม
– มรดกดีเด่น
– ราชบุรีในปัจจุบันจัดแสดงสภาพทั่วไปของจังหวัดราชบุรีในปัจจุบันรวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด

 
รู้ก่อนเที่ยว
– มีบริการการนำชมเป็นหมู่คณะการบรรยายทางวิชาการ
– มีบริการห้องสมุดสำหรับการศึกษาค้นคว้าและข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี
 
อัตราค่าเข้าชมสำหรับชาวไทย 20 บาท (เด็กเข้าชมฟรี) ชาวต่างชาติ 100 บาทนักเรียนนักศึกษาในเครื่องแบบภิกษุสามเณรนักบวชในศาสนาต่างๆและแขกทางราชการที่ขอเข้าชมเป็นหมู่คณะไม่ต้องเสียค่าเข้าชม
 
เปิดให้เข้าชมวันพุธ – วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.30–16.30 น. (ปิดเฉพาะวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร.+66 3232 1513 โทรสาร  +66 3232 7235
/ขอบคุณ ททท