เฝ้าระวังป้องกันโรคเมอร์สอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินมาตรการแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันโรคเมอร์สมาอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับเจ้าหน้าที่ในช่องทางเข้าออกประเทศจัดพื้นที่คัดกรองผู้เดินทาง พร้อมเตือนประชาชนที่จะเดินทางไปแสวงบุญอุมเราะห์ควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงก่อนเดินทาง และหลังเดินทางภายใน 14 วัน หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หรือมีน้ำมูก ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

พร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง หรือประวัติการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่สงสัยโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีและโฆษกกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงนี้ของทุกปีจะมีผู้แสวงบุญเดินทางไปประกอบศาสนกิจ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบียเป็นจำนวนมาก ซึ่งการรวมตัวกันของคนหมู่มากอาจทำให้เกิดการเจ็บป่วยจากโรคติดต่อได้ โดยเฉพาะโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกรายงานข้อมูลโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส พบว่า ตั้งแต่เดือนกันยายน 2555 จนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ทั่วโลกมีผู้ป่วยรวมทั้งสิ้น 2,121 ราย เสียชีวิต 740 ราย จาก 27 ประเทศ ในช่วงที่ผ่านมานี้ มีรายงานพบผู้ป่วยโรคเมอร์สในประเทศซาอุดิอาระเบียอย่างต่อเนื่อง และยังคงมีรายงานพบผู้ป่วยโรคดังกล่าวในประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้น ประเทศไทยจึงยังมีความเสี่ยงจากการที่มีผู้เดินทางเข้าออกประเทศ ทั้งจากการเดินทางท่องเที่ยว เดินทางเพื่อประกอบธุรกิจ และเดินทางไปแสวงบุญ จึงจำเป็นต้องมีการเฝ้าระวังโรคอย่างเข้มข้น การป้องกันโรคเมอร์สในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ได้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคอย่างต่อเนื่องใน 3 ส่วน คือ ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ โรงพยาบาล และในชุมชน โดยเฉพาะในด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในช่องทางเข้า-ออกประเทศ จัดพื้นที่คัดกรองผู้เดินทาง ในกรณีที่พบผู้เดินทางสงสัยป่วย จะแยกผู้เดินทางและนำส่งโรงพยาบาลต่อไป สำหรับประชาชนที่กลับจากการเดินทางจากประเทศแถบตะวันออกกลาง หากภายใน 14 วัน มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หรือมีน้ำมูก ให้รีบไปพบแพทย์ทันที พร้อมแจ้งประวัติการเดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของโรค มีประวัติการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่สงสัยโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือมีการเข้าฟาร์มสัตว์หรือสัตว์ป่าต่างๆ หรือดื่มน้ำนมดิบโดยไม่ผ่านการฆ่าเชื้อโรค โดยเฉพาะน้ำนมอูฐ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth