Archive Month: April 2018

“บิ๊กบัง” เผยเตรียมยุติบทบาทการเมือง รับรธน.-กติกาใหม่ได้คะแนนเสียงยาก แย้มมีหลายพรรคแอบจีบร่วมงาน ยันไม่เกี่ยว “วาดะห์”ตั้งพรรค เมื่อวันที่ 2 เม.ย. พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน หัวหน้าพรรคมาตุภูมิ กล่าวถึงการดำเนินการของพรรคมาตุภูมิว่า พรรคเราไม่มีผู้สนุนสนุนพรรค ซึ่งการเดินไปข้างหน้าตามรัฐธรรมนูญที่มีกติกาการเลือกตั้งใหม่ ตนมองว่าจะทำให้ได้คะแนนเสียงเหมือนเก่าคงยากมากขึ้น

READ MORE

สะพานเทพสุดา เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อใช้สัญจรข้ามเขื่อนลำปาว เชื่อมระหว่างแหลมโนนวิเศษ ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ กับตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี มี 2 ช่องจราจร ความยาว 2,040 เมตร เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2549 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2553 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อสะพานแห่งนี้เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2553 ชื่อว่า “สะพานเทพสุดา”

READ MORE

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ ตั้งคลินิกเดย์แคร์ต้นแบบดูแลคนพิการและผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายครอบคลุมทุกมิติ นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ผู้สูงอายุและคนพิการ มีความเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกาย จิตใจ ความเสื่อมถอยของสุขภาพ ความรู้สึกซึมเศร้าหดหู่ ความเหงา ว้าเหว่ บุคคลเหล่านี้ควรได้รับการดูแลอย่างครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม

READ MORE